Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!

NASIL YAŞARSANIZ ÖYLE ÖLÜRSÜNÜZ

Değerli Müslümanlar:

İnsanoğluna baktığımız zaman kendini tekrarlayan bir varlık olarak alışkanlıklarını zor bırakan, yaşadığı hayatı kolay değiştirmeyen bir varlığı görürüz. Hani bir söz vardır ya, "Yedisinde ne ise yetmişin de de odur" diye, tamda insanı özetleyen bir ifadedir.

Ancak Müslüman nasıl olmalı dediğimizde hak için alışkanlıklarından vazgeçen, Rabbinin rızası için fedakârlık eden bir kişilik ortaya çıkar. Müslüman’ın düsturu şu ayette özetlenir.

يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبٖيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. [1]

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذٖينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْؕ اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Allah’ı unutan, bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. [2]

Müslüman karşılaştığı her halin bir imtihan vesilesi olduğunu bilir, sabırla mücadelesini verir ve sonrasında da Allah'a sığınır. Bu hali onun kazanmasına vesile olur.

Nitekim Allah Resulü s.a.v Müminin bu halini şöyle ifade ediyor:

Müminin hâli ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder; bu da onun için hayır olur. [3]

İnsan aklıselim düşünse ve iman etse, aslında ölümünde bir güzellik olduğunu görür. Çünkü geçici dertlerin ebedi güzelliğe dönüştüğünü görünce mutlu olur ve dünyada ki bütün çektiklerini unutuverir.

Biz insanlar için hayatta, ölümde bir imtihandır.

Rabbimiz bu imtihanda ki amacı şöyle açıklıyor:

اَلَّذٖي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّـكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاًؕ

Yüce Allah, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. [4]

Unutmayalım değerli kardeşlerim! İnsan için ancak yaptığı vardır.

Rabbimiz dünya ve ahret hayatının kolaylık ve zorluğunu şöyle ifade ediyor:

Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

Bu noktada bir parantez açarak kelime-i tevhid'deki şu ifadeye vurgu yapmak istiyorum:

Lailahe kelimesi ile başlayan tevhid sözündeki bu kısım taştan ve başka maddelerden yapılmış putları yıkmamızı istediği gibi, bizim kalbimizde bulunan makam, para, kadın, çocuk ve benzeri aşırı sevip ilahlaştırdığımız bütün putları yıkma emridir. Bu emri anlamayan kimsenin ben Müslüman'ım demesi yarın Allah huzurunda karşılık bulmayacağını hatırlatmak gerekir.

Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.

Şüphesiz ahret de dünya da bizimdir. (Her şeyin Sahibi Allah'tır)

Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar). [5]

Elimizi kalbimizin üstüne koyalım ve kendimize soralım ne yapmaktayız ve hedefimiz ne?

Niyetlerimizin ne kadar önemli olduğunu Allah Resulü s.a.v şöyle ifade ediyor:

Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulü'ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulü'ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir. [6]

Müslüman olduğunu söyleyen bir kimse savaşta canını Müslümanların safında bile verse niyeti halis değilse gideceği yerin cehennem olacağını Allah Resulü s.a.v şöyle ifade etmiştir:

Kı­ya­met gü­nü he­sabı ilk gö­rü­le­cek ki­şi, şe­hid düş­müş bir kim­se olup hu­zu­ra ge­ti­ri­lir. Al­lah Te­âlâ, ona ver­di­ği nimet­le­ri ha­tır­la­tır, o da ha­tır­lar ve bun­la­ra ka­vuş­tu­ğu­nu iti­raf eder. Ce­nâb-ı Hak:

"Pe­ki bun­la­ra kar­şı ne yap­tın?" bu­yu­rur.

O kim­se:

"Şe­hid dü­şün­ce­ye ka­dar Sen’in uğ­run­da ci­hâd et­tim." di­ye ce­vap ve­rir.

Ce­nâb-ı Hak:

"Ya­lan söy­lü­yor­sun. Sen, ne kah­ra­man adam de­sin­ler di­ye sa­vaş­tın, o da de­nil­di." bu­yu­rur. Son­ra em­ro­lu­nur da o ki­şi yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır.

Bu de­fa ilim öğ­ren­miş, öğ­ret­miş ve Kuran oku­muş bir ki­şi hu­zu­ra ge­ti­ri­lir. Al­lah Te­âlâ ona da ver­di­ği ni­met­le­ri ha­tır­la­tır. O da ha­tır­lar ve iti­raf eder. Ona da:

"Pe­ki bu nimet­le­re kar­şı­lık ne yap­tın?" di­ye so­rar.

O ise:

"İlim öğ­ren­dim, öğ­ret­tim ve Sen’in rı­zan için Kuran oku­dum." ce­vabı­nı ve­rir.

Ce­nâb-ı Hak:

"Ya­lan söy­lü­yor­sun. Sen, âlim de­sin­ler di­ye ilim öğ­ren­din, ne gü­zel oku­yor de­sin­ler di­ye Kuran oku­dun. Bun­lar da se­nin hak­kın­da söy­len­di." bu­yu­rur. Son­ra em­ro­lu­nur, o da yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır.

(Da­ha son­ra) Al­lah’ın ken­di­si­ne her çe­şit mal ve im­kân ver­di­ği bir ki­şi ge­ti­ri­lir. Al­lah Te­âlâ ver­di­ği ni­met­le­ri ona da ha­tır­la­tır. O da ve­ri­len nimet­le­ri ha­tır­lar ve iti­raf eder.

Ce­nâb-ı Hak:

"Pe­ki ya sen bu nimet­le­re kar­şı­lık ne yap­tın?" bu­yu­rur.

O şa­hıs:

"Ve­ril­me­si­ni sev­di­ğin, ra­zı ol­du­ğun hiç­bir yer­den esir­ge­me­dim, sa­de­ce se­nin rı­za­nı ka­zan­mak için ver­dim, har­ca­dım." der.

Hak Te­âlâ:

"Ya­lan söy­lü­yor­sun. Hâlbuki sen, bü­tün yap­tık­la­rı­nı ne cö­mert adam de­sin­ler di­ye yap­tın. Bu da se­nin için za­ten söy­len­di." bu­yu­rur. Em­ro­lu­nur, bu da yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır. [7]

Değerli dostlar!

Bu yalan dünyadan ancak niyetlerini iyi tutan iman sahipleri cennete varacaktır.

Biz iman etmiş Müslümanlar için hedefimiz şu olmalıdır:

" Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz"

Rabbimin rızasını uygun yaşayabilmeyi ve bu hal üzere Rabbimize varabilmeyi yüce Allah hepimize nasip eylesin!

 

 


[1] Haşr, 18

[2] Haşr 19

[3] Müslim, Zühd, 64

[4] Mülk 2

[5] Leyl 4 - 20

[6] Buhari, Bed'ü' l- Vahy, 1, İman, 41, Nikah, 5; Müslim, İmaret, 155

[7] Müs­lim, İmâ­re, 152

Dosyalar

Nasıl Yaşarsanız Öyle Ölürsünüz
Facebook Sayfamız
Facebook Sayfamız

Bu yazıyı paylaş